top of page

הבדיקות
שלנו

עם נסיוננו בתחום כיבוי האש אנו מסוגלים לספק בדיקה ברורה ואמינה לסוגי תרכיזי הקצפים הבאים על פי תקן :EN1568

  • AFFF

  • FFFP

  • PF

  • AR-AFF

  • AR-FFFP

  • Class A

PH - בדיקת חומציות

הבסיסיות והחומציות של התרכיז הנבדק ,
בהתאם לתקנים הבינלאומיים EN 1568 &10523
נבדק  ב-20 מעלות.

2

צפיפות סגולית

היחס בין משקל הנוזל הנבדק למים בנפח קבוע

הבדיקה מתבצעת בהתאם לתקן בינלאומי
ISO 00649-1.

3

אחוז זמן ניקוז

המהירות שהמים מתנקזים מהקצף המוכן בדיקה זו הינה סממן מכריע בתקינות ויציבות הקצףהבדיקה מתבצעת בהתאם לתקנים בנלאומייםEN 1589 G & NFPA 11:2016.

4

בדיקת יחס התפשטות

היחס בין נפח הקצף המוכן לנפח התרכיז ממנו הוא מופק

הבדיקה מתבצעת בהתאם לתקנים בנלאומיים

EN 1568 G & NFPA 11:2016 Annex D.

5

בדיקה ויזואלית

בדיקת הנראות של דגימת תרכיז הקצף - צבע, משקעים והומוגניות הנוזל.

Gradient

אנו מציעים שתי רמות שירות כסטנדרס לבדיקת תרכיז קצף:

בדיקה סטנדרטית תוך 7 ימי עבודה

בדיקת אקספרס תוך 24 שעות

בסיום תהליך הבדיקות הפקת דו"ח למשלוח במייל במיידי ומשלוח המסמך החתום בדואר רגיל

bottom of page