top of page

תהליכי דגימה מומלצים

Providing Everything You Need

lab.jpg

דגימה מחבית

  • קחו דגימה של ליטר אחד מהחלק העליון של החבית

  • טלטלו את החבית בצורה נמרצת וקחו דגימה נוספת של ליטר אחד

דגימה ממיכל

אם תרכיז הקצף מזוהם או מפורק, דגימות שנלקחו מהחלק העליון והתחתון של המיכל עשויות להיות בעלות תכונות פיזיקליות שונות. מסיבה זו אנו ממליצים לא לסחרר את תרכיזים לפני הדגימה

בדרך כלל ,מומלץ שתי דגימות לכל מיכל אחסון. דגימה אחת מלמטה ודגימה אחת מה -1 ליטר העליון כל אחת

לאחר לקיחת הדגימות, אין לסחרר את המיכל עד לבדיקת הדגימות והתוצאות. עם זאת, אם ניתן לקחת דגימה אחת בלבד, אז סחרר את המיכל לקבלת "דגימה כוללת" לפני נטילת דגימה של ליטר אחד

lab medicine-842452752_402879_5_v1.jpg
lab.jpg

דגימה מתחתית מיכל

כאשר לוקחים דגימה מתחתית מיכל אחסון קצף, חשוב שכל בוצה, משקעים, חלודה, אבנית וכו' יוסרו לפני איסוף הדגימה. לשם כך יש לנקז לפחות 5-10 ליטר מוצר לפני נטילת דגימה.

bottom of page